Munjal Showa

Donation Details

 • No. of Wheelchairs: 180 / Donation Amount: 900000.00

Beneficiaries Details

  1. Vachelbai Dalve
  2. Ramesh
  3. Pralahad Rathod
  4. Vandana Santosh
  5. Amol Solanke
  6. Sudhakar Rathod
  7. Shivaji Chavan
  8. Sanjay Ramrao
  9. Kabir Bhavare
  10. Santosh Valli
  11. Dhandoba Vaghmare
  12. Nikita Jhadav
  13. Panchfulabai Dhadve
  14. Bandu Sambhaj Chawre
  15. Sukhakarta Kadam
  16. Yamuna Shriram Ade
  17. Kishore Vashram Rathod
  18. Nagorao Shivsagar
  19. Rahul
  20. Urmila
  21. Narayan Das
  22. Bhupendra
  23. Abhay
  24. Raja
  25. Indrapal
  26. Surendra
  27. Dharkan
  28. Anar Devi
  29. Narendra
  30. Faijan
  31. Balram
  32. Jeevan
  33. Aadesh Kumar
  34. Jai Kumar
  35. Harsh Aggarwal
  36. Anshul Yadav
  37. Aman Chaturvedi
  38. Devilal
  39. Krishna Gopal
  40. Neeraj
  41. Ratnesh Kumar
  42. Abhishek
  43. Siddharth
  44. Nitin
  45. Suman
  46. Kiran
  47. Pawan
  48. Shital
  49. Kamlesh
  50. Nihal
  51. Shivam
  52. Mahendra Singh
  53. Priya
  54. Maharaj Singh
  55. Shyam Sundar
  56. Shamim
  57. Brij Mohan
  58. Shyam Bihari
  59. Rishabh Shankar Shukla
  60. Suresh Chandra
  61. Pramod Nanak
  62. Gauri Shankar
  63. Janvi
  64. Priyamvada
  65. Sunil
  66. Rahul
  67. Satish Kumar
  68. Geeta Bhagel
  69. Reena
  70. Manish Tiwari
  71. Jagdeep
  72. Jatin
  73. Ram Kishan Yadav
  74. Sushila Rawat
  75. Sunil
  76. Chail Bihari
  77. Swati Tanaji Tharot
  78. Aarif Qureshi
  79. Kavita Vinod Devkar
  80. Mithilesh
  81. Bishnu Kumar
  82. Heena
View All