Anonymous

Donation Details

 • No. of Wheelchairs: 5 / Donation Amount: 25000.00

Beneficiaries Details

 1. Surender Kumar
 2. Kerala Flood Victim
 3. Kerala Flood Victim
 4. Kerala Flood Victim
 5. Kerala Flood Victim
 6. Meenakshi arora
 7. Satyvati
 8. Priyanka Gudhnia
 9. P K Kusum
 10. Damodar Das
 11. Yogesh
 12. Avnesh Jain
 13. Manish Kumar
 14. Vijay Singh
 15. Lakshmi Narayan
 16. Adiba
 17. Tarun Gupta
 18. Ravinder Kumar
 19. Shaikh Muklesur
 20. Shaikh Shaiful
 21. Shabnam Kumari
 22. Natik
 23. Monu Singh
 24. Amarpal
 25. Chetan Jha
 26. Sarwan Paswan
 27. Meghnath
 28. Siddharth Rai
 29. Rajiv Kumar
 30. Khwaish
 31. Arsh Saifi
 32. Satender
 33. Munna Rawat
 34. Khsushboo
 35. Ram Naresh
 36. Avneesh
 37. Rama Pandey
 38. Aarav
 39. Ashutosh
 40. Kush
 41. Vidya Bhushan
View All