Shivom Munjal

Donation Details

 • No. of Wheelchairs: 40 / Donation Amount: 200000.00

Beneficiaries Details

 1. Jagdish Yadav
 2. Elangbam Kiran
 3. Ngangbam Sanju
 4. Fatima Bano Dar
 5. Dharmendra
 6. Vijayalaxmi Badiger
 7. Dhrusti Saini
 8. Laksh Naik
 9. Santanu Das
 10. Gajanan Sameel Chari
 11. Sanzeer Alam
 12. Akshada Amole Pole
 13. Kavita Naik
 14. Amira Riyaz Shaikh
 15. Shoaib Sayed
 16. Vaishali Naguesh Bhavimani
 17. Pallavi Vithal Shikare
 18. Pravin Bharat Gad
 19. Malik Khan
 20. Malik khan
 21. Anchal Charitable Trust
 22. Kerela Flood Victims
View All