Munjal Showa

Donation Details

  • No. of Wheelchairs: 90 / Donation Amount: 450000.00

Beneficiaries Details

    • Vachelbai Dalve, Ramesh, Pralahad Rathod, Vandana Santosh, Amol Solanke,Sudhakar Rathod,Shivaji Chavan,Sanjay Ramrao,Kabir Bhavare, Ramrao, Santosh Valli, Dhandoba Vaghmare, Nikita Jhadav, Panchfulabai Dhadve, Bandu Sambhaj Chawre, Sukhakarta Kadam, Yamuna Shriram Ade, Kishore Vashram Rathod, Nagorao Shivsagar, Rahul, Urmila, Narayan Das, Bhupendra, Pawan
View All